Kam-Tong Chan

Born:Jun 18, 1906 in Nanhai, Guangdong, China
Died:Dec 30, 1981
GenreBiography, Drama, Music, Romance, War
GenreDrama, History
GenreComedy, Musical
GenreN/A
GenreDrama, History
GenreComedy, Musical
GenreN/A
GenreN/A