Cliff Walkers

MPAA Rating:NR
Genre:Thriller
Country:China
Directed By:Yimou Zhang
Written By:Yongxian Quan
Cast:Hailu Qin, Hewei Yu, Yawen Zhu, Yi Zhang
In Theaters:Apr 30, 2021
Runtime:2 hours