Lady of the Dynasty

MPAA Rating:NR
Genre:History
Country:China, Japan
Produced By:MataichirĂ” Yamamoto
Directed By:Zhuangzhuang Tian, Yimou Zhang, Shiqing
Written By:Khan Chan
Cast:Jing Ning, Sam Voutas, Hong-Gang Tu, Leon Lai, Joan Chen, Yue Wu, Steve Boergadine, Hao Jin, Zhang Wen, Chun Wu, Gang Wu, Carol McFadden, Baoguo Chen, Bingbing Fan, Shun Oguri
In Theaters:Jul 30, 2015
Runtime:2 hours 2 minutes