Crazy Stone

MPAA Rating:NR
Genre:Comedy, Crime
Country:China, Hong Kong
Produced By:Lorna Tee, Buting Yang, Andy Lau, Ruilong Lan, Chen On Chu, Daniel Yu, Shihong Bao, Sanping Han
Directed By:Hao Ning
Written By:Hao Ning, Zhang Cheng, Xiaojun Yue, Cheng Zhang
Cast:Zheng Xu, Jing Li, Bo Peng, Zhonghua Chen, Xiaojun Yue, Hua Liu, Xun Wang, Lan Luo, Bo Huang, Hao Ning, Tao Guo, Teddy Lin, Jie Du, Shu Hou, Gang Liu, Jianing Wang
In Theaters:Jun 30, 2006
Runtime:1 hour 38 minutes
Production:Golden Village Entertainment