Terminal

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:Japan
Directed By:Tetsuo Shinohara
Written By:Shino Sakuragi
Cast:Takuma Otoo, Tsubasa Honda, Machiko Ono, Masato Wada, Shigeru Izumiya, Shidô Nakamura, Kôichi Satô
In Theaters:Nov 07, 2015
Runtime:1 hour 51 minutes