Blind War

MPAA Rating:NR
Genre:Action
Country:China
Directed By:Suiqiang Huo
Written By:Laogou Lin
Cast:Waise Lee, Jane Wu, Xing Yang, Yaqi Zhang, Xiao Deng, Andy On, Hanyang Wang, Alexandre Robillard, Pingqing Chen, Bin Zhang, Dao Dao, Vincent Matile
In Theaters:Jun 11, 2024
Runtime:1 hour 43 minutes
Budget:$5,000,000
Available On:Amazon, Itunes, Vudu