Little Tigers

MPAA Rating:NR
Genre:Action, Comedy, War
Country:China
Directed By:Xiaohong Qian
Written By:Dongling Zhao
Cast:Yong Hou, Rina Sa, Keiichi Yamasaki, Zhao Zewen, Yishan Zhang, Mengwei Xie, Shibuya Tenma, Tenma Shibuya
In Theaters:Jan 25, 2013
Runtime:1 hour 32 minutes